Допълнение на закона ще реши проблем със заплатите в Националната гвардейска част

11.12.2010 г. Допълнение на закона ще реши проблем със заплатите в Националната гвардейска част

 

Спирдон Спирдонов

Предложението за допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили е на народния представител Любен Корнезов. То е внесено в Народното събрание. Мотивите на депутата и бивш конституционен съдия са следните:   „Съгласно § 146 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г.) длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители в Националната гвардейска част се приравняват на длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители по трудово правоотношение от изпълнителна агенция към министъра на отбраната.

Към настоящия момент тази разпоредба е неприложима предвид обстоятелството, че цивилните служители в изпълнителните агенции към министъра на отбраната са преимуществено по служебно правоотношение, а цивилните служители в Националната гвардейска част са изцяло по трудово правоотношение.

В тази връзка е необходима промяна на § 146 от ПРЗ на ЗОВСРБ чрез допълването му, за да се създаде възможност за реалното приравняване на длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители от различните структури. Промяната следва да бъде със съдържание, съответстващо на § 7 от ПРЗ на ЗОВСРБ (касаещ Националния военноисторически музей).

За настоящото допълнение на ЗОВСРБ не са необходими допълнителни бюджетни средства. Това може да стане в рамките на бюджета на Министерството на отбраната, респективно отпуснатия бюджет на Националната гвардейска част. Това го изискват справедливостта и равнопоставеността на работещите в сферата на Министерството на отбраната.”

Сегашният текст: §146. Длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители в Националната гвардейска част се приравняват на длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители по трудово правоотношение от изпълнителна агенция към министъра на отбраната.

Новият текст, ако се приеме предложението: § 146. Длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители в Националната гвардейска част се приравняват на длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители по служебно или трудово правоотношение от изпълнителна агенция към министъра на отбраната.