Инструктори ще обучават слушателите и курсантите

16.12.2010 г. Инструктори ще обучават слушателите и курсантите

Спирдон Спирдонов

Професионалното практическо обучеине във военните академии и висшите военни училища да се провежда от инструкстори военнослужещи. Това предвиждат предложенията на МО за промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили. В проектозакона, който предстои да бъде внесен за одобрение от правителството и по-късно за приемане от Народното събрание, е записано, че във военните академии, висшите военни училища и професионалните колежи се извършва специализирано обучение, придобива се квалификация и професионална подготовка от военнослужещите, цивилните служители, както и от служители от  други министерства и ведомства и граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

Остава текстът, че академичният състав във военните академии и висшите военни училища се състои от военнослужещи и цивилни служители, заемащи преподавателски, научно-преподавателски и изследователски длъжности. Според запознати на инструкторите ще се разчита да обогатят учебния процес със своя опит в операции и мисии зад граница и във войсковите поделение на Българската армия.

В проекта се уточнява също, че военните академии и висшите военни училища прилагат разпоредбите на Закона за висшето образование и Закона за развитието на академичния състав в Република България, а професионалните колежи - Закона за професионалното образование и обучение и Закона за народната просвета.