Учебните центрове ще присвояват първо сержантско (старшинско) звание

20.12.2010 г. Учебните центрове ще присвояват първо сержантско (старшинско) звание

Спирдон Спирдонов

Начална и специална подготовка на войниците (матросите) и на резервистите се провежда в учебните центрове. Те се създават със заповед на министъра на отбраната. Това е регламентирано в Закона за отбраната и Въоръжените сили. В предложенията на МО за промени на закона се създава нов текст, в който е записано: „В учебните центрове могат да се обучават и войници (матроси) за присвояване на първо сержантско звание.” Според закона в Сухопътни войски и ВВС първо сержанстко звание е „младши сержант”, а във ВМС има старшински звания, като първото е „старшина II степен”. (Що се отнася до ВМС може би трябва да се направи корекция в предложения текст.)

Професионалните колежи за обучение на сержанти (старшини) за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по Закон за професионалното образование и обучение остават. За тях проектозаконът непредвижда промени.