Предлагат промяна на структурата на Въоръжените сили и Българската армия

22.12.2010 г. Предлагат промяна на структурата на Въоръжените сили и Българската армия

Спирдон Спирдонов

Резервът отпада като елемент на Въоръжените сили. Към тях обаче се включват военно-географската служба и стационарна комуникационна и информационна система плюс Българската армия, службите „Военна полиция” и „Военна информация”, военните академии и висшите военни училища, ВМА и Националната гвардейска част. Това ще се случи, ако парламентът уважи предложенията на МО за изменения и допълнения на Закона за отбраната и Въоръжените сили. Там се уточнява, че

военно-географската служба

е военно формирование за осигуряване на геоинформация и извършване на специализирани дейности по Закона за геодезията и картографията. Тя е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. За

стационарната комуникационна и информационна система

е записано, че е военно формирование за осъществяване на комуникационно-информационната поддръжка на въоръжените сили, на Министерството на отбраната с другите ведомства и за осигуряване експлоатацията и поддръжката на информационната среда в интерес на отбраната и сигурността на страната, юридическо лице. Тя също е  второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.

В момента по закон Българската армия включва Съвместно оперативно командване, три вида въоръжени сили и формирования за подготовка, поддръжка и логистично осигуряване. Ако предложенията бъдат подкрепени

Българската армия ще включва

Съвместно командване на силите и военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите, както и три вида въоръжени сили: Сухопътни войски, Военновъздушни сили  Военноморски сили.

След влизането в сила на поправките Съвместното командване на силите ще се ръководи от командващ, подпомаган от щаб. Командващият на Съвместното командване на силите ще осъществява командването и оперативното управление на пряко подчинените му военни формирования, както и командването на формирования от видовете въоръжени сили при провеждането на съвместни операции.

Командванията на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили ще се ръководят от командири, подпомагани от щабове. Командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили са непосредствено подчинени на командващия на Съвместното командване на силите и осъществяват командването и оперативното управление на подчинените им военни формирования, е записано в проекта. Щабът на Съвместното командване на силите и щабовете на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили ще бъдат функционално интегрирани в единно оперативно ниво за управление.

„Отбрана” вече информира, че в проектозакона се предлага Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили да са юридически лица –

второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

към министъра на отбраната. Те ще отговарят за  управлението и поддържането на предоставените им за управление имоти; самостоятелното разходване на средства за доставки, строителство и услуги, доколкото то не се извършва от министъра на отбраната и в рамките на определения им от министъра на отбраната лимит; съхраняването и разпореждането с излишните им движими вещи, с изключение на разпореждането с въоръжението, боеприпасите, бойната и специална техника. Военните формирования, подчинени на Съвместното командване на силите и на видовете въоръжени сили, ще бъдат разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен съответно към Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили.

Новото е, че

видовете въоръжени сили ще се командват от командири, а не от началници, както е сега.

В действащия закон е записано, че началниците на видовете въоръжени сили имат заместници. В предложените текстове за заместник-командири не се говори.

Според авторите на проектозакона промените в структурата на Въоръжените сили трябва да влязат в сила от 1 юли 2011 г.,а правото на Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили да са юридически лица - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната – от 1 януари 2012 г.

На снимката: Предвижда се от 1 юли следващата година ВВС да се командват от командир, а не от началник. Така ще бъде и със Сухопътни войски и ВМС.

Снимка Александър Червенков

(„Отбрана” с удовлетворение констатира, че много печатни издания ползват нашата информация. Специално благодарим на тези, които ни посочват като източници.)