През 2011 г. МО ще пише Доктрина на Въоръжените сили

25.01.2011 г. През 2011 г. МО ще пише Доктрина на Въоръжените сили

Спирдон Спирдонов

Използвайки концептуалните резултати от Прегледа на структурата на силите и отчитайки постановките в Стратегията за национална сигурност, Националната отбранителна стратегия и Бялата книга за отбраната и въоръжените сили, до юни 2011 г. ще се извърши преглед на комплекта доктрини и ще се подготвят проекти на нови документи, които да бъдат одобрени и разпоредени за прилагане до края на 2011 г. Тази задача пред МО произтича от Плана за развитие на Въоръжените сили, който бе приет от правителството в края на 2010 г. и влезе в сила от началото на тази. Там е посочено, че документът на най-високо ниво в йерархичната структура на доктриналните документи на въоръжените сили е Доктрината на въоръжените сили, която ще бъде основа за разработване на  останалите доктрини.

В плана е обосновано, че изводите по отношение на стратегическата среда и членството в НАТО и ЕС водят до промени в концепциите и доктрините за използване на Въоръжените сили, които са определящи за новата им структура. Това налага и промяна в концепцията за изграждане, бойна подготовка и използване на въоръжените  ни сили на базата на маневрени бойни групи, напълно екипирани и обучени за участие както в отбраната на страната, така и в мисиите извън нейната територия.

Изброени са и основните отправни точки за разработване на бъдещите доктрини като императив на способностите са: фокус върху развитието на способностите и тяхното ефективно бойно използване; висока степен на готовност; подготовка за действия в съвместна и многонационална среда; висока използваемост и гъвкавост; модулен принцип на изграждане на силите. Развивайки оперативните си способности, въоръжените сили изграждат: маневрени и експедиционни формирования, способни да изпълняват задачи в пълния спектър от операции, осигурени със съвременно технологично оборудване; поддържани от интегрирана логистика, способни да действат в мрежова среда, бързо преминаващи от едно функционално състояние в друго, оперативно съвместими със съюзните войски и сили, способни да взаимодействат с гражданските власти и неправителствени организации, с високоподготвен професионален личен състав.