Взеха резиденция „Лозенец“ от Министерството на отбраната и я дадоха на Народното събрание

08.10.2023 г. Взеха резиденция „Лозенец“ от Министерството на отбраната и я дадоха на Народното събрание

 Оказва се, че е с отпаднала нужда за военното ведомство.

Спирдон Спирдонов

Това, което се говореше се случи. С решение от 6 октомври т.г. Министерският съвет отне поради отпаднала нужда, както е записано в документа,  от Министерството на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, правото на управление върху части от имот - публична държавна собственост, намиращ се в град София, Столична община - район „Лозенец“, ул. “Милин камък” № 70, местността “Лозенец”, Резиденция “Лозенец”, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 02192 от 19 май 2000 г. Предостави имота безвъзмездно за управление на Народното събрание. Задължи министърът на отбраната, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ и председателят на Народното събрание да организират предаването и приемането на имота в едномесечен срок с протокол, а областният управител на област София да отрази промяната в акта за публична държавна собственост за имота.

Така резиденция „Лозенец“ вече не е  представителен обект на Министерството на отбраната, предоставен за управление на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. В нея досега се провеждаха представителни мероприятия на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министерство на отбраната и Българската армия, посрещаха се чуждестранни делегации и гости, организираха се протоколни и представителни мероприятия, в изпълнение на държавната политика, за представляващите висши държавни институции – президент на Република България, министър-председател, председател на Народното събрание.

На 13 септември на заседание на Комисията по отбрана народният представител Атанас Зафиров се обърна с подобен въпрос към министъра на отбраната Тодор Тагарев.  „Дали ще я извадят от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ или ще я дадат на областна управа, или на някаква друга държавна структура“, попита тогава г-н Зафиров. Министърът отговори така: „За резиденция „Лозенец“ нямаме такива намерения.“

До 5 октомври течеше общественото обсъждане на изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната. Там обаче не ставаше дума за промяна на собственост. Според мотивите към проектодокумента за запазване статута на резиденция „Лозенец“ като представителен обект и утвърждаването ѝ като място за провеждане на протоколни събития и мероприятия, в съответствие с нейното предназначение (статут), от държавни институции и дипломатическия корпус, се целеше да бъде преустановено предоставянето й за почасово ползване от физически и юридически лица. Промяната в наредбата се аргументираше от опасението, че достъпът на физически и юридически лица в резиденцията, макар и контролиран, създава възможност за влизане на лица с различни намерения, затруднява обезпечаване на сигурността и нормалното провеждане на представителни и протоколни мероприятия. Смяташе се, че така ще се запазят материалната база, сградният фонд, парковата територия и спокойствието на живеещите в съседство граждани.

От 6 октомври Министерството на отбраната няма да има такива грижи. Оказва се, че резиденцията е с отпаднала необходимост за него. Ето и решението на правителството:

Р Е Ш Е Н И Е   № 703

от      6      октомври      2023 година

ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 15, ал. 2 и чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 6, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г., бр. 13, 15 и 102 от 2014 г., бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 70 от 2018 г., бр. 77 и 102 от 2019 г., бр. 40 от 2020 г. и бр. 36, 53 и 55 от 2022 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Отнема поради отпаднала нужда от Министерството на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, правото на управление върху части от имот - публична държавна собственост, намиращ се в град София, Столична община - район „Лозенец“, ул. “Милин камък” № 70, местността “Лозенец”, Резиденция “Лозенец”, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 02192 от 19 май 2000 г., както следва:

а) представителна сграда - резиденция, представляваща масивна двуетажна постройка с приземен етаж, със застроена площ 1060 кв. м съгласно Решение № 488 на Министерския съвет от 2002 г., а съгласно извадка от кадастралната карта с данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти на град София представлява сграда с идентификатор 68134.901.401.1, с площ 893 кв. м;

б) масивна монолитна постройка на два етажа със сутерен със застроена площ 182 кв. м. съгласно Решение № 488 на Министерския съвет от 2002 г., а съгласно извадка от кадастралната карта с данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти на град София представлява сграда с идентификатор 68134.901.401.2, с площ 275 кв. м.

2. Предоставя имота по т. 1 безвъзмездно за управление на Народното събрание.

3. Министърът на отбраната, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ и председателят на Народното събрание да организират предаването и приемането на имота по т. 1 в едномесечен срок с протокол.

4. Областният управител на област София да отрази промяната в акта за публична държавна собственост за имота.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Мария Габриел

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ваня Стойнева